08182018thứ 7
Cập nhật cuối:02.10.2016

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành Giáo dục

Thực hiện công văn số 443/KH-SGDĐT -VP ngày 07/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

của ngành Giáo dục, trường THPT Bùi Thị Xuân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

     - Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản mới được ban hành và liên quan thiết thực đến đời sống, lao động và học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, trong toàn trường để nắm bắt kịp thời, thực hiện nghiêm túc.
     - Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số KH-SGDĐT -VP ngày 07/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành Giáo dục.
     - Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
        2. Yêu cầu
       Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường phải được tổ chức thực hiện kịp thời, thường xuyên, liên tục, đúng quy định.

       II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
       1. Nội dung tổng quát
       a.
Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm 2016, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW) và Quyết định 1141/QĐ-BĐHĐA.
      b. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua của ngành, địa phương và đơn vị trong năm 2016.
       c. Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm
và hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.
      d. Quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan.

      2. Nội dung cụ thể
Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức; tập trung phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên như: Tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đề án 1928;Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên trong toàn ngành Giáo dục; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường
hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; đa
dạng hóa, phát hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng (nhà giáo, cán bộ quản lý, người học ở mỗi cấp học); có giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với nội dung, chương trình, sách giáo khoa, đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực.
- Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với những vấn đề giáo dục được dư
luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 30/9/2013
của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh.         

3. Giải pháp                 
- Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy trường đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở các cơ sở giáo dục.
- Thành lập đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật ở đơn vị, gồm các giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục ngoài giờ lên lớp; các giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, cộng tác viên là học sinh.
- Phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp chủ nhiệm.
- Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy Giáo dục ngoài giờ lên lớp trong tổ chức thường xuyên các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để phổ biến, giáo dục pháp luật như nói chuyện chuyên đề pháp luật, tổ chức giao lưu, tọa đàm về nội dung pháp luật, tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ với chủ đề pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, Luật thu nhập cá nhân, Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, …, tư vấn pháp luật.
- Tạo điều kiện để giáo viên tham gia tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật, phương pháp giảng dạy, phương pháp công tác cho giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của trường.
- Tiếp tục thực hiện lồng ghép và giảng dạy tích hợp nội dung pháp luật trong các môn khoa học xã hội: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp… và các hoạt động văn hóa, văn nghệ.
- Khai thác hiệu quả Tủ sách pháp luật ở thư viện trường.
- Triển khai và thực hiện tốt, có hiệu quả “Ngày phổ biến văn bản pháp luật”, chủ yếu thông qua việc giới thiệu văn bản pháp luật mới, giới thiệu sách pháp luật trong giờ chào cờ đầu tuần hoặc sinh hoạt cuối tuần (mỗi tháng 1 lần).
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời phê bình, khiển trách các bộ phận, cá nhân thực hiện chưa tốt.
- Xử lý nghiêm đối với cán bộ, viên chức, học sinh có hành vi vi phạm pháp luật đã bị cơ quan pháp luật

 

 

 

 

III. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

Stt

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Hình thức

1

Tháng 3/2016

- Xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2016. Thành lập đội ngũ báo cáo viên giáo dục pháp luật.
- Phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013.Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

BGH
 
Đ/c Âu

Họp cơ quan
 
Giờ chào cờ

2

Tháng 4/2016

- Triển khai kế hoạch PBGDPL của trường cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, viên chức và học sinh;
- Phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013.Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

BGH
 
 Đ/c Âu

Họp cơ quan
 Giờ CC; buổi họp cơ quan

3

Tháng 4/2016

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 ban hành kèm
theo Quyết định 1141/QĐ-BĐHĐA và Kế hoạch số 3890/KH-UBND tỉnh ngày
30/9/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 trên địa
bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/ 2013 của Thủ
tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các
cơ sở giáo dục và đào tạo

Đ/c Phụng

Giờ CC; buổi họp cơ quan

4

Tháng 5/2016

- Tổ chức đọc và giới thiệu sách pháp luật;
- Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL trong lĩnh vực GD&ĐT về thi tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2016;

Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013
- 2016; đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong việc thực hiện Đề án
- Báo cáo sơ kết 6 tháng về tình hình triển khai và kết quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 (trước ngày 20/5/2016)

Đ/c Hà
 Tổ VP
  

 

Các bộ phận và đ/c Chiền
 

Giờ chào cờ; buổi họp cơ quan

5

Tháng 6/2016

- Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL trong lĩnh vực GD&ĐT về thi tuyển sinh năm 2016;

Tiếp tục phổ biến nội dung Hiến pháp 2013, các luật, pháp lệnh mới được
ban hành; các luật, pháp lệnh có hiệu lực đầu năm 2016

Đ/c Hà

Trang tin điện tử

6

Tháng 7/2016

- Tuyên truyền, phổ biến Quy định về đạo đức nhà giáo; Quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đ/c Âu

Trang tin điện tử

7

Tháng 8/2016

- Tuyên truyền, phổ biến Điều lệ nhà trường, kiểm tra đánh giá học sinh;
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên kí cam kết không vi phạm pháp luật; cam kết thực hiện nếp sống văn minh ở những nơi công cộng.

Tổ VP, Đoàn trường

Tuần sinh hoạt đầu năm học

8

Tháng 9/2016

- Tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Tuyên truyền, phổ biến Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Luật khiếu nại, Luật Tố cáo.

Đ/c Hà
 
Đ/c Chiền
 

Giờ chào cờ; buổi họp cơ quan

9

Tháng 10/2016

- Tổ chức đọc và giới thiệu sách pháp luật;
- Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (2012), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

-Tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật(20/10-20/11)

- Đ/c Hà;
- Đ/c Chiền
 
 
 

Giờ chào cờ; buổi họp cơ quan

10

Tháng 11/2016

- Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật Bảo hiểm xã hội

- Báo cáo tổng kết về tình hình triển khai và kết quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (trước ngày 05/11/2014)

Đ/c Hòa 

 

Đ/c Chiền
 
 

Giờ chào cờ; buổi họp cơ quan
 
 

11

Tháng 12/2016

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật bảo vệ môi trường

Đ/c Hà

Giờ chào cờ; buổi họp cơ quan

12

Trong năm học

-Tổ chức ngày phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định cho giáo viên và học sinh.
-Tổ chức ngoại khóa, mời nói chuyện phổ biến về luật ATGT, VSMT, PCCN, Ma túy cho học sinh (mỗi kỳ 1 lần).

BGH, Đoàn trường, GVCN, giáo viên các môn có liên quan

Trong môn GDCD, HĐNGLL, ngoại khóa

13

Trong năm học

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh.

-Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị. Báo
cáo tình hình xây dựng, quản lý,khai thác Tủ sách pháp luật sau 05 năm thực hiện theo
Quyết định 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ

BGH

Theo phát động của ngành

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hình thức tổ chức
 - Thông qua họp HĐSP, sinh hoạt đoàn thể, tổ chuyên môn hàng tháng để triển khai pháp luật với thời lượng từ 10 đến 20 phút.
 - Tổ chức chuyên đề học tập pháp luật mỗi học kỳ 1 lần.
 - Thông qua hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, đố vui để học, thi tìm hiểu, nói chuyện dưới cờ,... để tuyên truyền trong học sinh.
 - Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật tại thư viện những văn bản mới ban hành,...
 - Tăng cường đưa tin bài và các luật mới ban hành lên trang Website của trường để viên chức tham khảo.
 - Vận động, kiểm tra việc tích cực học tập chính trị pháp luật trong thời gian hè.

- Công khai bằng biểu bảng tại văn phòng, cổng trường ( đối với nội dung liên quan đến PHHS) để mọi người biết thông tin. 
     - Vận động viên chức viết sáng kiến về hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật và mục tiêu giáo dục nhân cách.
 2. Khẩu hiệu : “ Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật”   

 

 3. Phân công nhiệm vụ

 3.1. Tổ Văn phòng
- Triển khai việc ký cam kết của toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh trong trường không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bạo lực học đường; cam kết thực hiện nếp sống văn minh (không hút thuốc lá, không vứt rác, không nói tục…) ở những nơi công cộng.
- Liên hệ với Đoàn trường nghiên cứu phát động cuộc thi kẻ vẽ pa-nô, áp phích, tranh ảnh về đề tài pháp luật (đặc biệt về pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, bạo lực học đường…), tổ chức thi sáng tác thơ, kịch, tiểu phẩm, vẽ tranh về chủ đề pháp luật trong đoàn viên. Có hình thức khuyến khích, động viên đoàn viên viết bài để biểu dương gương người tốt, việc tốt hoặc nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt.
          - Lập kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật theo đề nghị của giáo viên dạy môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp hoặc Đoàn trường.
3.2. Thư viện trường
- Tiếp tục tăng cường thiết bị, tài liệu: Bổ sung các tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập, tài liệu pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật, sách pháp luật phổ thông, báo, tạp chí chuyên ngành về luật, sách hệ thống hóa về pháp luật và các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khác, duy trì và phát triển Tủ sách pháp luật, đồng thời có biện pháp khai thác có hiệu quả các đầu sách pháp luật.
- Tổ chức đọc và giới thiệu sách pháp luật ở thư viện nhà trường.
- Mỗi quý 1 lần tổ chức giới thiệu sách pháp luật tại giờ sinh hoạt đầu tuần (tháng đầu quý).
3.3. Bộ môn Giáo dục công dân        
- Tổ chức tốt việc giảng dạy nội dung pháp luật trong chương trình chính khóa môn Giáo dục công dân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục bộ môn.
- Mỗi tháng 1 lần hướng dẫn học sinh lớp trực tuần giới thiệu văn bản pháp luật tại giờ chào cờ đầu tuần hoặc triển khai đến giáo viên chủ nhiệm thực hiện trong giờ sinh hoạt cuối tuần (tuần cuối tháng); đưa nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trên trang tin điện tử của trường.

3.4. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp và các bộ môn khoa học xã hội.

Thực hiện tích hợp giáo dục pháp luật trong môn học và hoạt động giáo dục theo quy định và nội dung được hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng hàng năm, chú ý các chủ đề pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, Luật thu nhập cá nhân, Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… (có thể liên hệ và phối hợp chặt với các ngành chức năng trên địa bàn: Công an, Tư pháp, sự giúp đỡ của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh… để tổ chức các hoạt động này).
3.5. Kinh phí thực hiện theo quy định của nhà nước (gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh và nguồn kinh phí khác). Kế toán nhà trường tổng hợp dự toán của các bộ phận trình Hiệu trưởng duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm.
3.6. Chế độ báo cáo
 Tổ Giáo vụ, Thư viện trường và bộ môn Giáo dục công dân báo cáo kết quả thực hiện của bộ phận (theo mẫu của Sở GD&ĐT) vào dịp kết thúc năm học 2015 - 2016 (trước ngày 15/5/2016) và cuối năm 2016 (trước ngày 05/11/2016). Bộ môn Giáo dục công dân tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của nhà trường gửi về Văn phòng để duyệt, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo đúng quy định.
          Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị bộ phận và cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

 
 
Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
  - BGH (phối hợp chỉ đạo)

  - CĐ, ĐTN, TTCM, ( triển khai và thực hiện);

 - Dán thông báo, đăng Wedsite
  - Lưu: VT.                                                                                   Hoàng Quốc Linh
 

 

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses